I Algemene Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1

 1. Deze gebruiksvoorwaarden, hierna te noemen de "Gebruiksvoorwaarden", zijn van toepassing op ieder gebruik van www.RandstadWonen.nl, hierna te noemen de "Website", zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie, op alle diensten die door RandstadWonen worden aangeboden en op alle overeenkomsten die RandstadWonen aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.
 2. Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. RandstadWonen raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten, hierna te noemen een "gebruiker", aan deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen.
 3. RandstadWonen kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Artikel 2

 1. De diensten van RandstadWonen zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een
  bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

Artikel 3

 1. De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Op de databank met advertenties rust het databankrecht van RandstadWonen. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of
  nieuwsberichten is voldaan.
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van RandstadWonen is verkregen, of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Artikel 4

 1. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregel treffen.
  1. RandstadWonen kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van RandstadWonen of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de
   account van de betreffende Gebruiker of het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties.
 2. RandstadWonen kan bovengenoemde maatregel ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort.
 3. RandstadWonen kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan RandstadWonen binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens
  van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

Artikel 5

 1. Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uwverwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
 2. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Artikel 6

 1. Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
  1. gebruik van de diensten van RandstadWonen;
  2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
  3. onjuiste informatie op de Website;
  4. afname van diensten van derden of gebruik van gehuurde woningen via de Website;
  5. wijzigingen in de diensten van RandstadWonen of wijzigingen in of op de Website.
 2. Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan RandstadWonen heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of € 150, al naar gelang wat minder is.

Artikel 7

 1. RandstadWonen kan de Website of delen daarvan te allen tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Artikel 8

 1. De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). RandstadWonen heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites.
 2. RandstadWonen heeft geen enkele zeggenschap of invloed op het gebruik van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Artikel 9

 1. RandstadWonen kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. RandstadWonen zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van RandstadWonen gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
 2. Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen.
 3. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door RandstadWonen zijn bevestigd.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.
 5. RandstadWonen is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van RandstadWonen over te dragen aan een van haar zustersites. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
 6. In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing de Algemene Voorwaarden, die zijn terug te vinden op deze website. 
 7. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van RandstadWonen en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel een rechtbank in de regio Haarlem bevoegd zijn.