De Algemene Voorwaarden van RandstadWonen BV zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en gelden volgens de Nederlandse wet.

Artikel 7 - Betalingsvoorwaarden

  1. Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer te betalen binnen 14 dagen na het versturen van de factuur. Geen korting, uitstel of betalingsregeling zal van toepassing zijn. Als een factuur achterstallig is, opdrachtgever is in gebreke zonder dat de opdrachtnemer daarover een notificatie of een herinnering hoeft te sturen.
  2. Als opdrachtgevers betaling achterstallig is zoals genoemd is artikel 7a, is opdrachtgever aansprakelijk voor het betalen van Nederlandse statutaire rente over het volledige bedrag die geldt per de datum van de factuur voor elke maand of deel van elke maand waarin opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  3. Als de opdrachtgevers betaling achterstallig is zoals genoemd in artikel 7a, is opdrachtgever aansprakelijk voor buitengerechtelijke kosten, juridische kosten en gerechtelijke kosten bovenop de rente zoals genoemd in artikel 7b.
  4. Buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen tot een totaal van 15 % van het factuurbedrag.
  5. Opdrachtnemer noch haar werknemers en / of consultanten accepteren enige compensatie of andere stimulansen aangeboden door derden als gevolg van een transactie ondernomen namens opdrachtgever zonder kennis en instemming vooraf door opdrachtgever.