De Algemene Voorwaarden van RandstadWonen BV zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en gelden volgens de Nederlandse wet.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of ieder ander verlies dat mogelijk ontstaat met betrekking tot de opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.
  2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in artikel 9a en behoudens voor zover een hoger bedrag wordt uitbetaald op grond van wettelijke aansprakelijkheidsverzekering leverancier, opdrachtnemers aansprakelijkheid is beperkt tot de schade die te voorzien was als een mogelijk gevolg van de handeling die moet worden vergoed, tot het bedrag van de besproken vergoeding voor de dienst die resulteerde in de betreffende vordering.
  3. In geen geval is opdrachtnemer aansprakelijk als de opdrachtgever heeft verzuimd om de opdrachtnemer op de hoogte te stellen van de schade binnen 14 dagen na de mogelijkheid om de schade vast te stellen.